2015/12/13

بنر عظیم، دوچرخه ها و نقاشی توسط انسان ها در روز پایانی COP21 - پاریسفعالین محیط زیست در پاریس خیابان ها را اشغال می کنند تا آخرین کلام را بگویند


 آکسیونِ خط سرخ (باندرولِ سرخ)


 آکسیونِ خط سرخ در پاریس 12 دسامبر ساعت 12

اشتراک گذاری

فعلن هیچ دیدگاهی برای "بنر عظیم، دوچرخه ها و نقاشی توسط انسان ها در روز پایانی COP21 - پاریس"